Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
ISDLS2 — External Service Provision for Development, Maintenance and Consultancy...
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
28/10/2019
28/10/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Security clearance
In Q&A #28 EEAS is referring to 5.2.” All staff proposed by the contractor must be eligible to obtain a personal security clearance (PSC) up to SECRET UE/EU SECRET or EU Member State equivalent at the date of signature of the specific contracts.” However not all profiles have in their profile description the requirement: Security Clearance A Personal Security Clearance of level "EU SECRET/SECRET EU" might be requested for this profile How do we understand this omission? Can we have non-eligible profiles e.g. in Proximity, Near-shore as they will not be at EEAS premises?
28/10/2019
We confirm that, as stated in “Technical Specification, point 5.2 Security Clearance”, “All staff proposed by the contractor must be eligible to obtain a personal security clearance (PSC) up to SECRET UE/EU SECRET or EU Member State equivalent at the date of signature of the specific contracts.” This applies to all profiles (regardless of whether the profile description in “Annex 10: List of profiles” refers to Security Clearance or not) and all places of delivery (On site, Proximity and Near shore).