Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Fornitura di servizi di assistenza all'infanzia per i figli del personale dell'E...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/03/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/05/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
26/03/2020
26/03/2020
italiano (it)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Modalità di presentazione offerta tecnica
Qual è la modalità da utilizzare per la stesura delle offerte tecniche? Nei documenti reperiti non troviamo indicazioni.
26/03/2020
Per le modalità di presentazione dell’offerta e dei documenti necessari, Vi preghiamo di consultare la Parte 3 delle Specifiche Tecniche a pagina 17: “Contenuto dell’offerta – in cosa dovrebbe consistere la vostra offerta”. Nella tabella sono indicati tutti i documenti richiesti, che andranno a comporre l’offerta tecnica di ogni struttura.