Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Fornitura di servizi di assistenza all'infanzia per i figli del personale dell'E...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/03/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/05/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
21/04/2020
21/04/2020
italiano (it)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Offerta inviata tramite corriere
Il termine ultimo per la presentazione di un’offerta è stato posticipato ma io ho già inviato la mia offerta via corriere. Devo inviare nuovamente l’offerta?
21/04/2020
No, l’ufficio postale di EFSA è aperto per la ricezione di consegne via corriere. Le offerte già ricevute verranno conservate chiuse fino all’apertura ufficiale del bando di gara. Non è necessario inviare l’offerta nuovamente.