Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
STAR Streaming Evolutive and Corrective Maintenance
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/05/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/06/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
15/06/2020
16/06/2020
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
About “EN-Annex B.02 Tender Specifications”
Even though you only mention software development/upgrades on the specification, can system upgrades and improvements also be included on the proposal (such as Kafka Upgrades)?
16/06/2020
Yes, upgrades can be included in the proposal if considered relevant by the bidder in order to meet the tender specifications requirements.