Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
STAR Streaming Evolutive and Corrective Maintenance
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/05/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/06/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
15/06/2020
16/06/2020
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
About “EN-Appendix TS.05- Ship Event Service Requirements”
Are there formulas already defined to calculate change of calls, route prediction?
16/06/2020
No, there are no formulas available for these calculations.