Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Service Contract for the Provision of ‘European Terrain Database’
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/05/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
25/06/2020
26/06/2020
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Camouflage and Terrain data relationship
-Could the CA please explain more in detail the relation between camouflage and the terrain data?
26/06/2020
The terrain data are related to the background against which the camouflage has to hid military systems (e.g. a green camouflage of a tank with a forest terrain as background).