Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Provision of Cleaning Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/08/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/10/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
03/09/2020
08/09/2020
English (en) Deutsch (de)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Lebenslauf Reinigungspersonal
Aus den Unterlagen geht nicht eindeutig hervor, in welcher Form und zu welchem Zeitpunkt das Reinigungspersonal namentlich genannt werden muss. Müssen CV`s für das geplante Personal mit dem Angebot oder erst bei Zuschlagserteilung abgegeben werden? Müsste bei Angebotsabgabe bereits ein Europass-CV beigelegt werden oder ist ein Lebenslauf lt. Personalakt ausreichend?
08/09/2020
Siehe Abschnitt 4.2 "Sicherheitsanforderungen" der Technischen Spezifikationen, 4. Absatz (Seite 8): Der Auftragnehmer übermittelt der Agentur eine Liste mit den Namen der zur Erbringung der Dienstleistungen vorgeschlagenen Mitarbeiter/innen sobald das Angebot vergeben ist. Änderungen dieser Informationen sind der Agentur vorab schriftlich mitzuteilen. Andernfalls können die beauftragten Sicherheitskräfte der Agentur den Zugang zu den Räumlichkeiten der Agentur verweigern.