Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Supply, installation and maintenance of 2 battery storage systems - 2 lots.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
28/08/2015
01/09/2015
English (en) italiano (it)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
richiesta chiarimenti
In riferimento al bando di gara in oggetto, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere formulate in formato libero?
01/09/2015
L'offerta tecnica e l'offerta economica devono seguire la struttura indicata nell' Allegato Amministrativo alle sezione 2.4 e alle sezione 2.5 (per lot 1) e alle sezione 3.4 e alle sezione 3.5 (per lot 2) e compresi tutte informazioni richieste.