Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Supply, installation and maintenance of 2 battery storage systems - 2 lots.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
21/09/2015
23/09/2015
English (en) italiano (it)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
" Fornitura, installazione e manutenzione di 2 sistemi di accumulo a batterie" — 2 lotti CFTW Codice: JRC/IPR/2015/F.3/0042/OC - Richiesta proroga
Con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente richiediamo una proroga di una settimana del termine previsto per la presentazione delle offerte, al fine di poter meglio esaminare la documentazione di gara. Nella speranza che tale richiesta venga accolta, restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro. Cordiali saluti.
23/09/2015
In questa fase non è possibile estendere il termine previsto per la presentazione delle offerte. Il termine per la presentazione delle offerte è già stato esteso dal 14 settembre 2015 al 28 settembre 2015.