Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Computer-based Tests Delivery in EU Staff Selection Process
Αναθέτουσα αρχή:
European Personnel Selection Office (EPSO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/01/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/09/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
17/02/2022
17/02/2022
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Question from Questionmark Computing Ltd- PIC Number details update
We had previously registered on https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register-search and have been able to obtain our PIC number 990834049. After registering I can see that the address associated from the previous registration years ago is incorrect. Is there a way to update the address on the https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal. or on the following link - https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
17/02/2022
As indicated in section 1 of the invitation to submit a request to participate, instructions on how to create a PIC can be found on the following webpage: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/FTPortal/Organisation%27s+roles+and+data Below on the same page, you will find a section with instructions on how to update your organisation’s data in the system. In case you might need support, contact details of the helpdesk can be found under the tab ‘Contact us’ of the above-mentioned website.