Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Supply, installation and maintenance of 2 battery storage systems - 2 lots.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
22/09/2015
28/09/2015
italiano (it) English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Supply, installation and maintenance of 2 battery storage systems — 2 lots. Questions for clarification.
1) Nel documento di Gara “ DRAFT SUPPLY AND MAINTENANCE CONTRACT” a pag. 21 articolo “II.14.5 Pre-financing and performance guarantees” è indicato che “The amount of a performance guarantee shall not exceed the total price of the contract”. Vi preghiamo di indicarci il valore percentuale del contratto che dobbiamo prevedere per il performance Bond in caso di aggiudicazione della gara.
28/09/2015
Si prega di fare riferimento all’articolo I.4 della bozza di contratto dove la costituzione di una garanzia finanziaria non è richiesta. Si prega di notare che, in conformità al capitolato d’oneri, sezione 5 è richiesta una garanzia di due anni per la fornitura e la sua esecuzione, a decorrere dal giorno di accettazione da parte del CCR (data di firma del certificato di conformità).