Call for tenders' details

Title:
Installation d'une nouvelle cuisine au Foyer européen, Luxembourg.
Contracting authority:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg (OIL)
TED publication date:
05/02/2014
Time limit for receipt of tenders:
21/03/2014
Status:
Closed
The deadline to download documents of this call for tenders has been reached. The download of documents is not possible The deadline to download documents of this call for tenders has been reached. The download of documents is not possible
Status
14/02/2014
17/02/2014
English (en)
Answered
Question details
Nationaliteit van de inschrijvers en regels betreffende de oorsprong van goederen
Wij zouden u erkentelijk zijn voor informatie over de regels betreffende nationaliteit en oorsprong met betrekking tot aanbesteding nr. OIL06-PO-2014-007. Bestaan er beperkingen ten aanzien van de nationaliteit van de inschrijvers en de oorsprong van de te leveren goederen? Meer in het bijzonder, kan een onderneming die gevestigd is in een officieel kandidaatland van de EU inschrijven op deze aanbesteding?
17/02/2014
De regels inzake de nationaliteit van inschrijvers zijn vastgelegd in artikel 119 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (het "financieel reglement"). In de eerste alinea van dat artikel is bepaald: "De deelneming aan de inschrijvingen staat onder gelijke voorwaarden open voor alle natuurlijke en rechtspersonen die binnen de werkingssfeer van de Verdragen vallen en voor alle natuurlijke en rechtspersonen van een derde land dat een bijzondere overeenkomst heeft gesloten met de Unie, zulks onder de voorwaarden van deze overeenkomst" Op grond van verschillende dergelijke overeenkomsten staat momenteel inschrijving op EU-aanbestedingen open voor de volgende landen die geen lid zijn van de EU: Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Albanië, Montenegro, Servië, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Verder bestaat er voor de inschrijving op deze aanbesteding geen beperking wat de oorsprong van de goederen betreft. Wij wijzen er verder op dat de in het kader van de Wereldhandelsorganisatie gesloten multilaterale overeenkomst inzake overheidsopdrachten, waarnaar verwezen wordt in artikel 120 van het financieel reglement, niet van toepassing is.